Skip navigation

Finanční podpora

vazka - foto pixabay

Dotační program 8.6

31. 1. 2023 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 38/23/ZK vyhlášení programu Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu v roce 2023 s předpokládanou finanční alokací 15.000.000 Kč. Program a vše potřebné najdete zde: https://dotace.kraj-lbc.cz/.

Letošní ročník má tyto termíny:

  • vyhlášení 1. 2. 2023
  • zahájení 6. 3. 2023
  • ukončení 31. 5. 2023

Účelem podpory je

  1. tvorba a obnova přirozených vodních prvků v krajině
  2. obnova přirozených funkcí drobných vodních toků a niv
  3. regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení
  4. tvorba a obnova nefunkčních přírodě blízkých malých vodních nádrží (max. 2 ha s min. 10% podílem litorálu)
  5. zvyšování retenční kapacity půdy a ochrana před erozí
  6. opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod na veřejných prostranstvích a ve veřejně přístupných areálech a budovách úřadů, škol, knihoven a dalších veřejných budov (řešení nad rámec povinností dle vodního zákona)

.