Skip navigation

Lokality vhodné k realizaci retenčních opatření

Vytipované lokality vhodné k realizaci retenčních opatření. Byly vytipovány v rámci různých územních studií.

ID ARR Název / Popis Kategorie LK TOP Stupeň Datum aktualizace Uživatel
100 Arnoltice - plocha povodí ano koncepce 28.6.2021 vaclavsredl
38 Inundační průleh
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ano nebude realizováno 28.6.2021 vaclavsredl
88 Snížení břehové hrany, výstavba tůně
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
132 Průleh II - Krásný Les
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
135 Průleh III - Krásný Les
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
123 Poldr - Dolní Řasnice
 • technická retence povodňových průtoků (poldr, suchá nádrž)
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
108 Dolní Řasnice - průleh - přívalové srážky
 • jiný druh opatření na zpomalení odtoku vody
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
20 Místo pro případný rozliv - KU Dětřichov u Frýdlantu
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
136 Průleh IV - Krásný Les
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
3 Poldr Bulovka I. ne koncepce
30 Terénní průleh
 • podpora zasakování
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
188 Revitalizace LS přítoku Olešky ne koncepce
23 Terénní průleh ne koncepce
24 Ferdinandov- revitalizace PB Sloupského potoka ne koncepce
25 Terénní průleh ne koncepce
26 Terénní průleh ne koncepce
27 Terénní průleh ne koncepce
6 Poldr na Arnoltickém potoce ne koncepce
9 Regulace chodu splavenin a zvýšení ochrany před povodněmi ne koncepce
53 Oprava jezu ne koncepce
32 Retenční nádrž
 • technická retence povodňových průtoků (poldr, suchá nádrž)
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
97 Zkapacitnění Malého sloupského potoka ne koncepce
102 Suchý poldr/VN - KU Dětřichov u Frýdlantu ne koncepce
80 Terénní průleh ne koncepce
104 Horní Řasnice - zkapacitnění propustku u č.p. 190 ne koncepce
115 Drobná opatření na k.ú. Černousy, Boleslav a Ves ne koncepce
118 Zkapacitnění propustků - KU Dětřichov u Frýdlantu ne koncepce
119 Úprava soutoku - KU Dětřichov u Frýdlantu ne koncepce
120 Rybník na Větrově ne koncepce
138 MVN 7 - malá vodní nádrž "U sadu"
 • technická retence povodňových průtoků (poldr, suchá nádrž)
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
139 MVN 8 - malá vodní nádrž "Na rozcestí"
 • technická akumulace vody (vodní nádrž)
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
140 MVN 9 - malá vodní nádrž "Nad Smeťákem"
 • technická akumulace vody (vodní nádrž)
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
143 Příkop - OP12 ne koncepce
144 Protipovodňová hrázka Dětřichov ne koncepce
154 Pročištění koryta ne koncepce
164 Lokalita P2 - tůň ne koncepce
175 RN Saň
 • technická akumulace vody (vodní nádrž)
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
193 Revitalizace PP přítoku Sloupského potoka ne koncepce
194 Revitalizace Ludvíkovského potoka ne koncepce
183 Revitalizace Ludvíkovského potoka ne koncepce
195 Revitalizace Holubího potoka ne koncepce
192 PP Sloupského potoka
 • revitalizace (toku, mokřadu, nivy, ...)
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
69 Terénní průleh
 • podpora zasakování
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
4 Poldr Bulovka II ne koncepce
5 Poldr Přední Šternberk ne koncepce
158 Revitalizace koupaliště
 • technická akumulace vody (vodní nádrž)
ano projektová příprava 28.6.2021 vaclavsredl
156 Obnova vodní nádrže dle historického stavu
 • technická akumulace vody (vodní nádrž)
ano koncepce 28.6.2021 vaclavsredl
157 Vybudování nové tůně
 • revitalizace (toku, mokřadu, nivy, ...)
 • krajinné prvky zlepšující vláhový režim a mikroklimatické podmínky
ano koncepce 28.6.2021 vaclavsredl
12 Terénní průleh, zemní hráz
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ano investiční záměr 28.6.2021 vaclavsredl
Suchý poldr/VN - KU Dětřichov u Frýdlantu ne koncepce
7 Bulovský potok - Arnoltice ne koncepce
8 Bulovský potok - Bulovka ne koncepce
186 Revitalizace LS přítoku Olešky ne koncepce
116 Višňová, Víska - výstavba suché nádrže na Krčelském potoce ne koncepce
82 Zkapacitnění propustku ne koncepce
84 Poldr "Farská louka" ne koncepce
190 Revitalizace LS přítoku Olešky ne koncepce
101 Odvodňovací příkop ne koncepce
134 Zkapacitnění koryta - Krásný Les ne koncepce
17 Zkapacitnění propustků - KU Dětřichov u Frýdlantu ne koncepce
28 Terénní průleh ne koncepce
35 Inundační průleh ne koncepce
36 Obtokový kanál jezu ne koncepce
37 Navýšení nábřežní zdi ne koncepce
39 Nekapacitní odtok z rybníka, přepad do drážního příkopu ne koncepce
65 Retenční nádrž
 • technická akumulace vody (vodní nádrž)
 • technická retence povodňových průtoků (poldr, suchá nádrž)
ne nebude realizováno 28.6.2021 vaclavsredl
58 Zkapacitnění levostranného přítoku Libverdského potoka ne koncepce
61 Terénní průleh ne koncepce
62 Retenční nádrž ne koncepce
63 Regulace odtoku do náhonu ne koncepce
71 Vyčištění koryta ne koncepce
52 Obnovení mokřadu
 • revitalizace (toku, mokřadu, nivy, ...)
 • krajinné prvky zlepšující vláhový režim a mikroklimatické podmínky
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
76 Poldr na Lomnici ne koncepce
93 Obnova kapacity odvodňovacího kanálu ne koncepce
109 Dolní Řasnice - zkapacitnění propustku u č.p. 274 ne koncepce
110 Dolní Řasnice - zkapacitnění propustku u č.p. 82 ne koncepce
112 Dolní Řasnice - zkapacitnění propustku u č.p. 332 ne koncepce
103 Horní Řasnice - průleh - přívalové srážky
 • podpora zasakování
 • jiný druh opatření na zpomalení odtoku vody
ano koncepce 28.6.2021 vaclavsredl
49 Zkapacitnění rybníku Marmeládka
 • technická akumulace vody (vodní nádrž)
ano koncepce 28.6.2021 vaclavsredl
66 Retenční nádrž
 • technická akumulace vody (vodní nádrž)
 • technická retence povodňových průtoků (poldr, suchá nádrž)
ano nebude realizováno 28.6.2021 vaclavsredl
67 Přehrážka
 • technická akumulace vody (vodní nádrž)
 • jiný druh opatření na zpomalení odtoku vody
ano koncepce 28.6.2021 vaclavsredl
187 Revitalizace LS přítoku Olešky ne koncepce
124 Poldr - Bažantnice
 • technická retence povodňových průtoků (poldr, suchá nádrž)
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
128 Poldr - Krásný Les
 • technická retence povodňových průtoků (poldr, suchá nádrž)
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
33 Terénní průleh, odvedení vod mimo intravilán
 • podpora zasakování
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
2 Poldr "Na samotě" ne koncepce
1 Odtěžení nánosů přehrážky, obnova výpustí ne koncepce
10 Zkapacitnění propustku ne koncepce
54 Snížení břehové hrany
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
55 Snížení břehové hrany
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
184 Smědá, Višňová - revitalizace toku
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
50 Zemní val za podchodem býv. drážního tělesa ne koncepce
51 Zkapacitnění mostu ne koncepce
79 Poldr na Pustém potoce ne koncepce
81 Zkapacitnění inundačních propustí ne koncepce
96 Zkapacitnění Libverdského potoka ne koncepce
98 Zkapacitnění Sloupského potoka ne koncepce
99 Bulovka - plocha povodí ne koncepce
105 Horní Řasnice - zkapacitnění propustku u č.p. 77 ne koncepce
125 Frýdlant - zkapacitnění koryta - pod koupalištěm ne koncepce
133 Krásný Les - zkapacitnění propustku u č.p. 217 ne koncepce
129 Jez - Krásný Les - odstranění ne koncepce
155 Pročištění a údržba koryta ne koncepce
141 MVN 10 – malá vodní nádrž "Na pašerácké" ne koncepce
191 Revitalizace Bílého potoka ne koncepce
126 Frýdlant - zkapacitnění / vyčištění koryta - soutok Smědá ne koncepce
130 Oprava opevnění břehu - Krásný Les ne koncepce
146 Revitalizace PP Jindřichovického potoka od státní hranice ne koncepce
147 Revitalizace Jindřichovického potoka ne koncepce
148 Rybník na pozemku p.č. 294 ne koncepce
185 Revitalizace Minkovického potoka
 • revitalizace (toku, mokřadu, nivy, ...)
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
151 IP 8 - Mokřad ne koncepce
31 Retenční nádrž
 • technická retence povodňových průtoků (poldr, suchá nádrž)
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
153 IP 10 - Mokřadní lado v nivě Jindřichovického potoka rozdělené polní cestou ne koncepce
189 Revitalizace LS přítoku Olešky ne koncepce
72 Terénní průleh
 • podpora zasakování
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
160 Víceúčelová nádrž horní (VNH) - nádrž 1 ne koncepce
161 Víceúčelová nádrž střední (VNS) - nádrž 2 ne koncepce
162 Víceúčelová nádrž dolní (VND) - nádrž 3 ne koncepce
163 Záchytný příkop (C.2.3) ne koncepce
48 Terénní průleh ne koncepce
174 RN Pod Hůrkou
 • revitalizace (toku, mokřadu, nivy, ...)
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
166 Lokalita P4 - 2 x vodní nádrž ne koncepce
167 Lokalita P6 - tůň ne koncepce
168 Revitalizace vodních ploch - rozvolnění toku, nádrž ne koncepce
169 Vodní zdroj ne koncepce
173 Revitaliazace PS přítoku Černého Štolpichu ne koncepce
176 RN Perlík ne koncepce
177 Jindřichovicý potok - jindřichovice pod Smkem až Dětřichovec ne koncepce
178 Revitalizace koryta a rekonstrukce břehových porostů ne koncepce
179 Revitalizace PP Smědé ne koncepce
180 PP Sloupského potoka ne koncepce
181 Revitalizační opatření v povodí bezejmenného PS přítoku vodoteče Černý Štolpich ne koncepce
182 Revitalizace Lomnice ne koncepce
159 Mokřad - doplnění zeleně
 • revitalizace (toku, mokřadu, nivy, ...)
 • krajinné prvky zlepšující vláhový režim a mikroklimatické podmínky
ano investiční záměr 28.6.2021 vaclavsredl
73 Terénní průleh
 • podpora zasakování
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
70 Terénní průleh
 • podpora zasakování
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
74 Terénní průleh
 • podpora zasakování
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
142 MVN 11 – malá vodní nádrž "Na Borečku“
 • technická akumulace vody (vodní nádrž)
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
92 Zemní průleh, zemní hráz,usměrnění toku v inundaci
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
 • podpora zasakování
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
56 Hrázka, terénní průleh ne koncepce
44 Revitalizace LP Jindřichovického potoka ne koncepce
89 Snížení břehové hrany
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
145 Retenční překážky na melioračním příkopu
 • podpora zasakování
 • regulace odtoku vody melioračními prvky
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
149 Rybník na pozemku p.č. 350
 • technická akumulace vody (vodní nádrž)
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
150 Rybník na pozemku p.č. 397
 • technická akumulace vody (vodní nádrž)
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
57 Poldr Libverda ne koncepce
60 Převedení vody zástavbou v lokalitě u hřiště ne koncepce
75 Poldr na Libverdském potoce ne koncepce
77 Poldr na Holubím potoce ne koncepce
78 Poldr na Pekelském potoce ne koncepce
83 Poldr Sloupský potok ne koncepce
68 Zkapacitnění propustku ne koncepce
85 Poldr Předlánce
 • technická retence povodňových průtoků (poldr, suchá nádrž)
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
87 Poldr na Bulovském potoce ne koncepce
41 Místo pro případný rozliv - KU Kristiánov
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ano nebude realizováno 29.6.2021 vaclavsredl
91 Snížení břehové hrany, řízený rozliv
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
94 Snížení břehové hrany
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
117 Terénní průleh, protierozní opatření
 • podpora zasakování
ne koncepce 14.6.2019 neveceralm
171 Tůň R7
 • revitalizace (toku, mokřadu, nivy, ...)
 • krajinné prvky zlepšující vláhový režim a mikroklimatické podmínky
ano koncepce 28.6.2021 vaclavsredl
152 IP 7 – Mokřadní lado v nivě Jindřichovického potoka
 • revitalizace (toku, mokřadu, nivy, ...)
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
165 Lokalita P3 - tůň
 • revitalizace (toku, mokřadu, nivy, ...)
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
19 Suchý poldr - KU Frýdlant ne koncepce
46 Revitalizace Jindřichovického potoka ne koncepce
22 Vybudování deštové kanalizace U Rychtrovny ne koncepce
29 Odvodnění prostoru u ulice Zámecká ne koncepce
114 Krásný Les - průleh - přívalové srážky
 • podpora zasakování
 • jiný druh opatření na zpomalení odtoku vody
ano nebude realizováno 29.6.2021 vaclavsredl
122 Zkapacitnění nádrže - Dolní Řasnice
 • technická akumulace vody (vodní nádrž)
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
42 Místo pro případný rozliv - KU Kristiánov
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
64 Průleh, odvodňovací příkop
 • podpora zasakování
 • jiný druh opatření na zpomalení odtoku vody
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
131 Průleh I - Krásný Les
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
127 Horní Řasnice - pravidelná údržba koryta ne koncepce
34 Nasměrování toku do levostranného kanálu ne koncepce
11 Obnovení odtokového kanálu ne koncepce
13 Zkapacitnění koryta na Q100 - k.ú. Dětřichov u Frýdlantu ne koncepce
15 Revitalizace vodoteče od Kančího Vrchu ne koncepce
16 Revitalizace vodoteče pod Detřichovským vodojemem ne koncepce
18 Zkapacitnění koryta na Q20 - k.ú. Dětřichov u Frýdlantu ne koncepce
40 Průleh,odvodňovací příkop ne koncepce
43 Terénní průleh ne koncepce
45 Přehrážka ne koncepce
47 Poldr na Arnoltickém potoce II. ne koncepce
59 Poldr "U hřiště" ne koncepce
111 Dolní Řasnice - obnova kanálu ne koncepce
86 Poldr Poustecký les ne koncepce
90 Zemní hrázka, řízený odtok inundací ne koncepce
95 PPO Předlánce ne koncepce
106 Horní Řasnice - zkapacitnění propustku u č.p. 104 ne koncepce
113 Dolní Řasnice - zkapacitnění propustku u č.p. 276 ne koncepce
121 Dolní Řasnice - pravidelná údržba koryta ne koncepce
137 Krásný Les - pravidelná údržba koryta ne koncepce
172 Stabilizace břehů Černého potoka a další opatření na přítoku a kanálech. ne koncepce 22.6.2021 supkam
14 Místo pro případný rozliv - KU Dětřichov u Frýdlantu
 • podpora rozlivu vody z koryta toku do nivy
ano koncepce 29.6.2021 vaclavsredl
170 2 vodní nádrže
 • technická akumulace vody (vodní nádrž)
ne koncepce 26.4.2023 bvj