Skip navigation

Ukázky realizací

Účel podpory: tvorba a obnova přirozených vodních prvků v krajině

Hydrologická a biologická stabilizace území v Liberci Růžodole

Předmětem projektu je zlepšení hydrologických poměrů v k.ú. Liberci - Růžodol I, které směřuje k zadržení vody v území a tím k vyrovnání hydrologické bilance celého území. Úprava spočívá ve vytvoření 2 tůní. Význam jako vzorový prvek zeleno-modré infastruktury města; význam pro zvýšení biologické rozmanitosti.

 • Zahájení 2019, ukončení 2021
 • Celkové výdaje projektu - 205 000 Kč
 • Požadovaná výše dotace - 143 000 Kč
 • Požadovaná výše dotace - 69,76%

Tůně v katastrálním území Český Dub a Jeřmanice

Vybudování čtyř zemních tůní pro zadržování vody, zvýšení biodiverzity a zajištění nových biotopů v místě realizace. Jedná se o vytvoření nových přirozených vodních prvků v krajině. 2 soustavy tůní na dvou různých lokalitách v intravilánu; vysoká úroveň projektové přípravy; význam jako vzorové prvky zeleno-modré architektury obou obcí; význam pro mikroklima a zvýšení biologické rozmanitosti; součástí rozpočtu je stavba povalových chodníků pro rekreační a osvětové účely; vysoká hospodárnost projektu.

 • Zahájení 2019, ukončení 2020
 • Celkové výdaje projektu - 412 290 Kč
 • Požadovaná výše dotace - 288 000 Kč
 • Požadovaná výše dotace - 69,85 %

Mokřady Česká Ves - 1.etapa

Zvýšení retenční kapacity území o rozloze 3,9 ha prostřednictvím vytvoření soustavy nových tůní, podpora biodiverzity v zájmovém území a vytvoření podmínek pro možnosti ekovýchovných aktivit na lokalitě. 20 ks tůní s celkovou plochou vodní hladiny, lužní les, potlačení ohniska křídlatky. Navazuje na sousední lokalitu Mokřady Jablonné. Plánováno kofinancování z OPŽP

 • Zahájení 2020, ukončení 2022
 • Celkové výdaje projektu - 5 220 280 Kč
 • Požadovaná výše dotace - 996 980 Kč
 • Požadovaná výše dotace - 19,10 %

Park Cihelna Hrádek nad Nisou - tůně

Projekt spočívá v rekultivaci zmokřelého území v okrajové části města v minulosti využívaného k těžbě jílu. Výstupem projektu je 1,6 ha revitalizovaného mokřadu (cca 7 stávajících tůní + 3 nové tůně). Stavba je navržena za účelem zvýšení biodiverzity území a retence vody v krajině spočívající v obnově stávajícího mokřadu. Významné pro podporu biodiverzity; výskyt zvláště chráněných druhů - skokan skřehotavý, skokan štíhlý, blatnice skvrnitá, ještěrka obecná, žluva hajní

 • Zahájení 2020, ukončení 2022
 • Celkové výdaje projektu - 3 562 596
 • Požadovaná výše dotace - 1 000 000
 • Požadovaná výše dotace - 28,07 %

Účel podpory: obnova přirozených funkcí drobných vodních toků a niv

Svijany - úprava dolního toku Příšovky

Revitalizace dolního toku Příšovka v obci Svijany, který byl v 50.letech narovnán tak, aby neprotékla obcí a voda byla co nejrychleji odvedena do řeky Jizery. Návrat toku do původního koryta pomůže zlepšit fungování vodního toku a klimatické podmínky vyčištění stávajícího koryta vodního toku - 192 bm, vybudování nového koryta - 88 bm. Projekt má m.j. význam jako prvek zeleno-modré infrastruktury obce.

 • Zahájení 2019, ukončení 2020
 • Celkové výdaje projektu - 995 295 Kč
 • Požadovaná výše dotace - 696 706 Kč
 • Požadovaná výše dotace - 70,00%

Účel podpory: regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení

Nejsou vzorová řešení

Účel podpory: tvorba a obnova nefunkčních přírodě blízkých malých vodních nádrží (max. 2 ha s min. 10% podílem litorálu)

Hrádek nad Nisou - MVN Vrtalův horní

Účelem projektu je podpora zadržení vody v krajině vybudováním malé vodní nádrže a dvou tůní, které se zároveň stanou biotopem pro vodní a mokřadní druhy rostlin a živočichů včetně zvláště chráněných taxonů vybudování malé vodní nádrže - 1 ks, plocha MVN - 587 m2, tůně - 2 ks, plocha tůní - 162,9 m2

 • Zahájení 2021, ukončení 2022
 • Celkové výdaje projektu - 1 592 808 Kč
 • Požadovaná výše dotace - 1 000 000 Kč
 • Požadovaná výše dotace - 62,78%

Účel podpory: zvyšování retenční kapacity půdy a ochrana před erozí

Pulečný - výsadba dřevin jako podpora retence vody v krajině

Účelem je omezit působení vodní eroze na sklonově exponovaném pozemku ve vlastnictví žadatele. Dojde k realizaci hrázek a vegetačních pásů, které tvoří 1 komplexní protierozní opatření. Dále vytvoří vhodné úkryty pro drobné živočichy (např. pěvce). Výstupem projektu jsou 2 zemní terásky se zasakovacím příkopem a doprovodnou zelení a 2 vegetační pásy s keři; význam jako ochrana před erozí zemědělské půdy

 1. Zahájení 2021, ukončení 2022
 2. Celkové výdaje projektu - 194 020 Kč
 3. Požadovaná výše dotace - 132 600 Kč
 4. Požadovaná výše dotace - 68,00%

AGRO SYCHROV a.s. - Výsadba dřevin jako podpora retence vody v krajině

Účel projektu je přispět k omezení půdní eroze realizací remízků a také výsadbou domácích stromů a keřů. Plochy jsou sice zatravněné, ale po realizaci remízků významně stoupne biologická hodnota lokalit uprostřed rozsáhlých zemědělských honů. Výstupem projektu jsou 2 remízky v zemědělské krajině.

 • Zahájení 2019, ukončení 2021
 • Celkové výdaje projektu - 540 000 Kč
 • Požadovaná výše dotace - 367 200 Kč
 • Požadovaná výše dotace - 68,00%

Účel podpory: opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod na veřejných prostranstvích a ve veřejně přístupných areálech a budovách úřadů, škol, knihoven a dalších veřejných budov (řešení nad rámec povinností dle vodního zákona)

Nejsou vzorová řešení